แพนพลัส พร็อพเพอร์ตี้

(Pan Plus Property Co., Ltd.)

เราคือกลุ่มบริษัท แพน พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ผู้นำพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภาคตะวันออกของไทย ด้วยความเชี่ยวชาญกว่า 20ปี ในตลาดธุรกิจการพัฒนาการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์

เรามุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่และที่อยู่อาศัยในรูปแบบโครงการที่หลากหลายด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ลงตัวที่สุด

เราจะพัฒนาและร่วมมือกับพันธมิตรที่เข้มแข็งเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ และสังคมภายใต้แนวคิด
"ชุมชน ความสุข และรอยยิ้ม"

เราจะเดินหน้าเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ "สังคมพัฒนา" ไปพร้อมๆ กับลูกค้า ชุมชน สังคม คู่ค้า และพันธมิตรของเรา

พันธมิตรของเรา (Our Valuable Partner)

ด้วยความเข้มแข็งใน ธุรกิจการก่อสร้างมากกว่า 20 ปี SPJ ได้เพิ่มพูนคุณค่าและประโยชน์ของการขยายเครือข่ายงาน การพัฒนาและความสำพันธ์ที่ดีกับเรา ลูกค้า ชุมชน

ธุรกิจของเรา (Our Business)

จากการพัฒนาธุรกิจก่อสร้าง สู่การพัฒนาธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ในภาคตะวันออกของไทย เรามอบสิ่งดีๆ ให้ลูกค้าเสมอ ทั้งประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ การจัดการองค์ความรู้ ทุน และทรัพยากร โดยทีมงานผู้บริหาร และทีมงานที่เข้าใจ และลงมือทำอย่างจริงจัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม

วิสัยทัศน์ของเรา (Our Vision)

เราจะเป็นผู้นำในธุรกิจพัฒนาที่ดิน (และอสังหาริมทรัพย์) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น ร่วมไปกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ ที่มั่นคง และยั่งยืนระหว่างสังคมสิ่งแวดล้อม ลูกค้าและองค์กร

คณะผู้บริหาร

พันธกิจของเรา (Mission)

เราสร้างและพัฒนาแนวคิดการอยู่อาศัยที่ดี โดยยึดหลัก 3P คือ

พฤติกรรมที่ดี ย่อมสร้างคุณค่า และประสบการณ์ที่ดี ร่วมกับลูกค้า และตลาดได้เสมอ 3P

Product

คุณภาพสินค้า

Promise

คำมั่นสัญญา

Professional

ความเป็นมืออาชีพในธุรกิจ

แนวคิดหลัก (Brand Promise)

ความสุขและรอยยิ้มมีให้กันได้ทุกวัน นั้นย่อมหมายถึงความสำคัญและความสัมพันธ์ที่ดี ของความสุขและรอยยิ้มต่อกันในชุมชน และสังคมเริ่มต้นจากครอบครัวสู่เพื่อนบ้านและชุมชนที่ใหญ่ขึ้น "จาก 3P สู่กรอบพฤติกรรมที่สะท้อนคุณค่าแบรนด์" การปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้พันธกิจหลักทั้ง 3P นั้นคือ ความเข้าใจและลงมือทำอย่างจริงจัง ถ้าเข้าใจและลงมือทำอย่างจริงจัง คุณค่าและประโยชน์ที่เรามอบให้กับลูกค้า ก็จะเกิดขึ้นเป็นจริงได้เสมอ กรอบพฤติกรรมที่ดี ย่อมเป็นแนวทางให้พนักงานก้าวเดินและปฏิบัติงาน ด้วยความเข้าใจและไปในทิศทางเดียวกัน และยังทำให้เกิดภาพลักษณ์ และคุณค่าของแบรด์ที่แท้จริงได้

สินค้าคุณภาพ (Quality Products)

 • เริ่มต้นดีด้วยการคัดสรรคุณภาพของวัตถุดิบกระบวนการทำงาน และสินค้าอย่างเป็นระบบ (มีมาตรฐาน เกณฑ์และเงื่อนไขที่ยอมรับได้)
 • บริหารจัดการ ผสมผสาน และประเมิณชิ้นงาน รวมไปถึงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมและคุ้มค่า (ในรูปแบบทั้งจำนวนเงินและชื่อเสียง)
 • ตรวจตราและประเมินผลงานภายใต้มาตรฐาน เดียวกันในแต่ละระยะของการทำงานเพื่อป้องกันการทำงานซ้ำรวมถึงความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
 • จัดสรรปริมาณงาน และค่าใช้จ่ายให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับคุณภาพงาน
 • ออกแบบและตรวจสอบฟังก์ชั่นงานอย่างเป็นระบบตามข้อตกลงร่วมกัน
 • พนักงานดี มีคุณภาพ บริการเยี่ยมดำเนินงานด้วยแนวคิดคุณภาพ และมาตรฐานบริการเดียวกัน
 • สร้างสรรค์และทบทวนงานในแต่ละขั้นตอนด้วยแนวคิดคุณภาพ โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก (จากต้นน้ำที่มีระบบสู่ปลายน้ำที่ดี)

มืออาชีพ (Professionalism)

 • เชี่ยวชาญ มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มแบรนด์ สินค้า บริการ และงานของตนเอง
 • แก้ไขจัดการได้ (ทุกประเด็น) พร้อมปฎิบัติให้ทันเวลา
 • มีไหวพริบและสามารถตัดสินใจให้ทันเหตุการณ์
 • ใส่ใจ ดูแล และให้ความสำคัญกับรายละเอียดที่สำคัญ (เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ)
 • ยกระดับงานบริการ ดูแลลูกค้าและบริการหลังการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ติดต่อ ประสานงาน พร้อมสื่อสารอย่างชัดเจนและครบวงจร
 • มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
 • ละเอียด รอบครอบ โปร่งใสทุกขั้นตอนการทำงาน
 • หมั่นฝึกฝน สร้างกำลังใจ และความมั่นใจในการทำงานที่ดีร่วมกัน
 • เพิ่มพูนระดับความพึงพอใจสู่ความไว้วางใจและความศรัทธาจากลูกค้า
 • สร้างสัมพันธ์และมอบคุณค่าดีๆ ให้ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอในโอกาสที่เอื้ออำนวย

ความเป็น อยู่ อย่างสุข สามารถสร้างเรื่องราวที่ครบถ้วนของชีวิต แต่ชีวิต "ดีที่สุด" คือความสุขที่รอบด้าน

 • สร้างนิสัยเริ่มต้นดีจากตนเอง เพื่อมอบสิ่งที่ดีมีคุณค่าให้กับลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และองค์กร
 • มีความรู้และความเชี่ยวชาญในงานของตน เพื่อให้มั่นใจและกล้าพร้อมเสนอโอกาส และคุณค่าที่ดีให้กับลูกค้าเพื่อนร่วมงานและองค์กร
 • แสดงให้เห็นและมอบความรับผิดชอบด้วยความตระหนักในหน้าที่ต่อลูกค้า เพื่อนร่วมงานและองค์กร
 • พร้อมเข้าจัดการและแก้ไขสถานการณ์ให้ทันเหตุการณ์
 • ยืดหยุ่นและมีทางเลือกที่เหมาะสมภายใต้สถานการณ์และประเภทลูกค้า
 • ไม่ทอดทิ้งและละเลยการทำงาน ความรับผิดชอบและสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
 • รับผิดชอบคำพูดและการปฏิบัติงานของตนอย่างจริงใจและจริงจัง
 • ทำงานเป็นทีมอย่างเต็มความสามารถและศักยภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และคำมั่นสัญญาขององค์กร